top of page

บริการล้างซิงค์ล้างจานอุดตัน

ขั้นตอนการบริการ

  • ตรวจสอบหน้างาน

  • ถอดสะดืออ่างและอุปกรณ์

  • นำอุปกรณ์งูเหล็ก เข้าท่อน้ำทิ้ง

  • นำอุปกรณ์สะดืออ่างไปทำความสะอาด

  • เมื่องูเหล็กทะลวงท่อผ่านแล้ว ทดสอบการไหลของน้ำ

  • นำอุปกรณ์ สะดืออ่างประกอบเข้าที่

  • ทำความสะอาดอ่างล้างจานอีกครั้ง พร้อมตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำที่อุปกรณ์

  • ทำความสะอาดบ่อดักไขมันอีกครั้ง

  • เก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย

พื้นที่ให้บริการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เงื่อนไขการให้บริการ

หากคุณลูกค้าต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดเวลา กรุณาติดต่อเราล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

bottom of page