top of page

โรงเรียนจินดามณี


โรงเรียนจินดามณี

โครงการโรงเรียนจินดามณี

เริ่มติดตั้ง : พ.ศ. 2565

ระยะเวลาติดตั้ง : 10 วัน

ประเภทเครื่องปรับอากาศ :

- Ceiling Type Daikin FHA42BV2S/RZF42CV2S = 10 ชุด
bottom of page