top of page

ร้านอาหาร Shinsaku (ชินซากุ)


Shinsaku (ชินซากุ)

โครงการร้านอาหาร Shinsaku (ชินซากุ)

เริ่มติดตั้ง : พ.ศ. 2563

ระยะเวลาติดตั้ง : 2 สัปดาห์

ประเภทเครื่องปรับอากาศ :

- Duct Type Eminent KBN90 = 1 ชุด

- Duct Type Eminent KBN120 = 1 ชุด

- Wall Type Daikin FAVF36UV2S =1 ชุด

- Wall Type Daikin FTKQ18UV2S = 1 ชุด
bottom of page