top of page

ร้านปราชญา


ร้านปราชญา

โครงการร้านปราชญา

เริ่มติดตั้ง : พ.ศ. 2562

ระยะเวลาติดตั้ง : 6 เดือน

ประเภทเครื่องปรับอากาศ :

- Cassette Type Daikin VRV = 27 ชุด

- Cassette Type Daikin = 1 ชุด

- Wall Type Daikin = 2 ชุดbottom of page