top of page

คอนโด ASHER สุทธิสาร


คอนโด ASHER สุทธิสาร

โครงการคอนโด Asher สุทธิสาร

เริ่มติดตั้ง : พ.ศ. 2562

ระยะเวลาติดตั้ง : 20 วัน

ประเภทเครื่องปรับอากาศ :

- Wall Type Daikin FTM09PV2S = 57 ชุด

- Daikin FTM13PV2S = 5 ชุด


bottom of page