top of page

ร้านศักดิ์สิริสังฆภัณฑ์


ร้านศักดิ์สิริสังฆภัณฑ์

โครงการศักดิ์สิริสังฆภัณฑ์

เริ่มติดตั้ง : พ.ศ. 2561

ประเภทเครื่องปรับอากาศ :

- Daikin VRV = 19 ชุดbottom of page